Straż Miejska

Nazwa referatu:
Straż Miejska - Urząd Miejski II piętro pok. 202
tel. (068) 355 83 22
e-mail: straz-miejska@slawa.pl
Komendant - Jerzy Rudnicki
Strażnik - Piotr Żołopiński
Strażnik - Tomasz Schwartz


Straż Miejska została powołana do życia 1 kwietnia 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej w Sławie. Utworzono ją w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowania prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.
Obecnie jednostka ta zatrudnia trzech wykwalifikowanych strażników.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach miejskich (gminnych), (Dz.U.97.123.779 z dnia 9 października 1997 r.)

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
- pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.